Apparatus

18protrahatur A   pertrahatur S
19describente A   om. S
20protracta A   pertracta S
21periferiam curvam A   peripheriam S
22dividitur A   dicitur S
23obliquam A   rectam lineam obliquam S
24dividitur A   dicitur S
25lineas rectas duas A   duas lineas rectas S